PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC by Mind Map: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi

1.1. Nhà quản lý tìm ra cách quản lí hiệu quả hơn

2. Lãnh đạo xác định được phần việc nào cần được cải thiện và trau dồi, từ đó đề ra hướng phát triển cho tương lai

3. Giúp người quản lý đưa ra đánh giá chính xác về từng người lao động

3.1. Cung cấp thông tin về hệ thống chỉ tiêu khuôn mẫu đối với việc thực hiện công việc

3.1.1. Định hướng người lao động thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn

4. Bản yêu cầu đối với người thực hiện

4.1. Ứng dụng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

4.1.1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống đào tạo phù hợp

4.1.1.1. Tổ chức sẽ nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng nguồn nhân lực

4.1.1.1.1. Giúp tổ chức đánh giá mức độ cải thiện sau khi đào tạo

4.1.1.1.2. Bộ phận nhân sự thiết kế chương trình đào tạo đồng thời xác định tiêu chí đầu ra sau khi kết thúc phần đào tạo

4.1.2. Cung cấp yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, trình độ giáo dục hoặc kinh nghiệm đối với người lao động

4.1.2.1. Làm người lao động có nhận thức rõ ràng về yêu cầu của công việc

5. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc

5.1. Đánh giá thực hiện công việc

5.1.1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống chung đánh giá người lao động