THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT by Mind Map: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

1. Thực hiện pháp luật

1.1. Khái niệm

1.1.1. quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống

1.2. Hình thức

1.2.1. Sử dụng pháp luật: Thực hiện quyền công dân

1.2.2. Thi hành pháp luật: chủ động thực hiện nghĩa vụ, quy định của pháp luật

1.2.3. Tuân thủ pháp luật: không làm điều pháp luật cấm

1.2.4. Áp dụng pháp luật: cơ quan, chức năng căn cứ vào phap luat để thực hiện

1.3. Các giai đoạn

1.3.1. 1: Hình thành quan hệ pháp luật giữa các cá nhân, tổ chức

1.3.2. 2: Cá nhân, tổ chức tham gia QHPL thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình

2. Trách nhiệm pháp lý

2.1. Khái niệm

2.1.1. nghĩa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng

2.2. Mục đích

2.2.1. Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật

2.2.2. Giáo dục, răn đe những người khác tránh và kiềm chế những việc làm trái pháp luật

2.3. Phân loại

2.3.1. Trách nhiệm hình sự: áp dụng đối với nhung tội phạm

2.3.2. Trách nhiệm hành chính: áp dụng với người vi pham hanh chinh

2.3.3. Trách nhiệm dân sự: áp dụng với người có hành vi dân sự

2.3.4. Trách nhiệm kỷ luật: áp dụng với các cán bộ, công chức VPKL

3. Vi phạm pháp luật

3.1. Khái niệm

3.1.1. là hành vi trái pháp luật, có lỗi

3.1.2. do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện

3.1.3. xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

3.2. Phân loại

3.2.1. Vi phạm hình sự

3.2.1.1. những hành vi nguy hiểm cho xã hội → tội phạm

3.2.2. Vi phạm hành chính

3.2.2.1. hành vi nguy hiểm cho xã hội < tội phạm

3.2.2.2. xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước

3.2.3. Vi phạm dân sự

3.2.3.1. xâm phạm tới các QH tài sản và nhân thân

3.2.4. Vi phạm kỉ luật

3.2.4.1. xâm phạm các QH do PLLĐ, PLHC bảo vệ