CƠ SỞ DỮ LIỆU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CƠ SỞ DỮ LIỆU by Mind Map: CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Bài toán quản lí

1.1. Thông tin các đối tượng được chia thành các hồ sơ

1.2. Công việc quản lí rất phổ biến

1.3. Phục vụ mục đích lưu trữ, khai thác

2. Các công việc thường gặp

2.1. Tạo lập hồ sơ

2.1.1. Xác định chủ thể

2.1.2. Xác định cấu trúc

2.1.3. Thu thập thông tin

2.2. Khai thác

2.2.1. Sắp xếp

2.2.2. Tìm kiếm

2.2.3. Thống kê

2.2.4. Lập báo cáo

2.3. Cập nhật hồ sơ

2.3.1. Sửa chữa

2.3.2. Bổ sung

2.3.3. Loại bỏ

3. Hệ cơ sở dữ liệu

3.1. Khái niệm

3.1.1. Tập hợp các dữ liệu liên quan đến nhau

3.1.2. Chứa thông tin một tổ chức

3.1.3. Được lưu trên thiết bị nhớ

3.1.4. Đáp ứng nhu cầu khai thác của nhiều người, nhiều mục đích

3.2. Yêu cầu cơ bản

3.2.1. Tính cấu trúc

3.2.2. Tính toàn vẹn

3.2.3. Tính nhất quán

3.2.4. Tính an toàn và bảo mật

3.2.5. Tính độc lập

3.2.6. Tính không dư thừa

3.3. Ứng dụng

3.3.1. Quản lí thông tin học sinh

3.3.2. Quản lí dây chuyền thiết bị

3.3.3. Hàng không quản lí các chuyến bay...etc

4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4.1. Phần mêm cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác CSDL

4.2. Chức năng

4.2.1. Môi trường tạo lập csdl

4.2.1.1. Khai báo kiểu dữ liệu

4.2.1.2. Khai báo cấu trúc & các dàng buộc

4.2.1.3. Cung cấp hệ thống kí hiệu: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

4.2.2. Môi trường cập nhật khai thác dữ liệu

4.2.2.1. Bao gồm ngôn ngữ thao tác dữ liệu

4.2.2.2. Cho phép nhập, sửa, xóa,sắp xếp, tìm kiếm...

4.2.3. Công cụ kiểm soát truy cập điều khiển

4.3. Hoạt động

4.3.1. Gồm 2 thành phần

4.3.1.1. Bộ xử lý truy vấn

4.3.1.2. Bộ quản lí dữ liệu

4.3.2. Chỉ quản lí cấu trúc các bảng

4.4. Vai trò con người

4.4.1. Người quản trị

4.4.2. Người lập trình ứng dụng

4.4.3. Người dùng

4.5. Các bước xay xây dựng

4.5.1. Khảo sát

4.5.2. Thiết kế

4.5.3. Kiểm thử