Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chị Nhi by Mind Map: Chị Nhi

1. Tạo form khảo sát

1.1. Form mẫu lớn, phải tổng hợp lại

1.2. Chọn topic, tạo câu hỏi & các biến phù hợp-> đảm bảo biến phải thích hợp để khi chạy dữ liệu có tương thích trên phần mềm không? (*)

1.3. Phức tạp, mất nhiều công sức

1.4. Có thể thêm hoặc bớt 1-2 biến tùy ý

1.5. Vì thế các biến phải vừa đảm bảo chạy được ra kết quả, vừa đảm bảo số lượng yêu cầu

2. Lấy data sẵn

2.1. Nhanh

2.2. Nhào vô chạy dữ liệu liền rồi phân tích

2.2.1. Tuy nhiên, trong quá trình chạy kết quả ptich sinh ra MỘT ĐỐNG VẤN ĐỀ -> VẪN CỰC NHƯ BTH

2.2.1.1. Một số biến không biết cách xử lý theo yêu cầu cô

2.2.1.2. Đổi dữ liệu khác

2.3. Các biến đã có sẵn trong bộ dữ liệu

2.3.1. Có thể thêm hoặc bớt 1-2 biến tùy ý

2.3.2. Vì thế các biến phải vừa đảm bảo chạy được ra kết quả, vừa đảm bảo số lượng yêu cầu

3. Ưu tiên việc dữ liệu có chạy được trên phần mềm không chứ topic ko ảnh hưởng