Thời nhà Trần (1226-1400)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thời nhà Trần (1226-1400) by Mind Map: Thời nhà Trần (1226-1400)

1. Bối cảnh lịch sử

1.1. Nhà Lý suy vong, quyền lực rơi vào tay Trần Thủ Độ

1.2. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh

1.3. Triều Trần tồn tại 175 năm và trải qua 12 đời vua

2. Tình hình chính trị xã hội

2.1. Tổ chức bộ máy nhà nước

2.1.1. Bộ máy triều đình gồm 2 bộ phận: Trung khu và các cơ quan chức năng

2.1.2. Địa phương gồm 3 cấp: phủ lộ, huyện châu, hương xã

2.2. Luật pháp

2.2.1. Kế thừa bộ luật Hình thư của triều Lý, nghiên cứu pháp luật của Trung Hoa

2.2.2. Năm 1930, Trần Thái Tông ban hành "Quốc triều thông chế"

2.2.3. Cơ quan pháp luật của triều Trần tăng cường và hoàn thiện hơn

2.3. Quân đội

2.3.1. Gồm hai bộ phận: cấm quân và quân ở các lộ

2.3.2. Thực hiện chính sách ngụ binh ư nông

2.3.3. Chủ trương " Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông"

2.3.4. Được học tập binh pháp, luyện tập võ nghệ

2.4. Kết cấu xã hội thời Trần: 4 bậc

2.4.1. Vua- Thái thượng hoàng: nắm toàn bộ quyền lực

2.4.2. Quý tộc-quan liêu

2.4.3. Bình dân

2.4.4. Nô tỳ

3. Tình hình kinh tế

3.1. Chế độ ruộng đất

3.1.1. Ruộng công

3.1.1.1. Ruộng đất do triều đình trực tiếp quản lí

3.1.1.2. Ruộng đất công của thôn làng

3.1.2. Rộng tư

3.1.2.1. Thái ấp

3.1.2.2. Điền trang

3.1.2.3. Ruộng tư của địa chủ

3.1.2.4. Ruộng đất tiểu nông

3.2. Nông nghiệp

3.2.1. Chú trọng khai hoang, mở ruộng diện tích

3.2.2. Đắp đê phòng lụt

3.2.3. Nạo vét kênh mương

3.2.4. Năm 1266, có chính sách lập điền trang

3.3. Thủ công nghiệp

3.3.1. Có xưởng thủ công nhà nước

3.3.2. Truyền thông thủ công có nhiều ngành nghề

3.4. Thương nghiệp

3.4.1. Trao đổi trong nước và ngoài nước phát triển mạnh

4. Tình hình văn hóa

4.1. Tôn giáo

4.1.1. Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến

4.1.1.1. Đạo phật phát triển nhưng không bằng triều Lý

4.1.1.2. Nho giáo phát triển mạnh

4.1.2. Phật giáo chi phối mạnh xã hội lúc bấy giờ

4.1.2.1. Các hình thức sinh hoạt văn hóa đa dạng

4.1.3. Chùa chiền dựng nên ở khắp nơi

4.2. Giáo dục

4.2.1. Quốc Tủ Giám được mở ruộng

4.2.2. Trường học có nhiều loại: công, tư,...

4.2.3. Các khoa thi tuyển chọn nhân tài được tổ chức thường xuyên

4.3. Văn học

4.3.1. Bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm: nội dung phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc

4.4. Nghệ thuật

4.4.1. Nhiều công trình kiến trúc có giá trị

4.4.2. Nghệ thuật điêu khắc tinh tế

4.5. Khoa học y học

4.5.1. Có điều kiện phát triển mạnh

4.6. Khoa học Thiên văn và lịch pháp

4.6.1. Đăng Lộ là người chế tạo 1 dụng cụ để quan sát thiên văn và khảo sát khí tượng