Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems) by Mind Map: Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Derde tranche, tweede fase in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer (incl integratie Bems)

In deze LexLex vind je de wijzigingen in het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en andere besluiten naar aanleiding van de derde fase, tweede tranche. Het gaat om de volgende twee publicaties: - Besluit van 14 sepetmber 2012, Staatsblad 2012 nr 558 en - Staatscourant van 25 oktober 2012 nr 21524. NOG NIET VERWERKT Met deze wijzigingen wordt voor een nieuw groep bedrijven de vergunningplicht opgeheven en worden bedrijven die onder de IPPC richtlijn vielen, type C bedrijven. Ook wordt het Bems geïntegreerd in het Activiteitenbesluit.   Leeswijzer: De gewijzigde onderdelen van de besluiten zijn weergegeven. Het Activiteitenbesluit is als uitgangspunt genomen. Je ziet de gewijzigde afdelingen, paragrafen en artikelen. Bovendien zijn ze zo zoveel mogelijk in relatie tot elkaar geplaatst. Je kunt steeds de letterlijke wettekst en de artikelgewijze toelichting oproepen door op het pijltje te klikken. Uitzonderingen zijn met een rode vlag gemarkeerd. Een uitroepteken in een gele driehoek duidt op een bijzondere situatie. De artikelen uit de Activiteitenregeling zijn direct opgenomen bij de artikelen in het besluit zelf om de relatie helder te maken. Je kunt de artikelen uit de regeling makkelijk herkennen: ze zijn aangeduid met AR in een wit vlak.   Lex hoopt dat je snel thuis bent in de nieuwe wetgeving!   Alhoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid deze LexLex hebben samengesteld, kan er onbedoeld toch een foutje in zijn geslopen. Het gebruik van deze informatie is voor eigen riscico. Foutje gezien? Meld het ons svp!

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Nieuw § 6.0. Reikwijdte hoofdstuk 6

§ 6.1. Algemeen overgangsrecht

Vervalt § 6.2. Overgangsrecht energiebesparing

§ 6.4. Overgangsrecht bodem

§ 6.6. Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders

Wijziging opschrift § 6.9. Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

Nieuw § 6.10b Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie

Wijziging opschrift § 6.12. Overgangsrecht met betrekking tot het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

Vervalt § 6.13b. Overgangsrecht voor het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

Nieuw § 6.13k. Overgangsrecht met betrekking het opslaan in ondergrondse opslagtanks van organische oplosmiddelen

Nieuw § 6.13l. Overgangsrecht met betrekking tot het bereiden van voedingsmiddelen

Nieuw § 6.13m. Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten

Nieuw § 6.13n. Overgangsrecht tandheelkunde

Vervalt § 6.14. Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, vaste kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

§ 6.14a. Opslaan van stoffen in opslagtanks

Vervalt § 6.17. Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie

Nieuw § 6.22a. Overgangsrecht met betrekking tot vormgeven van betonproducten

Vernummerd § 6.22b. Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

Vervalt § 6.23a. Overgangsrecht met betrekking tot vellenoffset druktechniek

Vervalt § 6.23b. Overgangsrecht met betrekking tot het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton

Vervalt § 6.24. Overgangsrecht met betrekking tot het bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen

Vervalt § 6.25. Overgangsrecht met betrekking tot het vervaardigen en bereiden van voedingsmiddelen

Vervalt § 6.26. Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees en vis

Vervalt § 6.27. Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van brandbare stoffen

Wijziging opschrift § 6.23. Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

§ 6.29. Slotbepalingen

AR Overgangsrecht (voor zover niet specifiek vermeld bij de desbetreffende paragrafen zelf)

Hoofdstuk 1. Algemeen

Afdeling 1.1 Begripsbepalingen ed.

Afdeling 1.2 Melding

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

Afdeling 2.1 Zorgplicht

Afdeling 2.2 Lozingen

Afdeling 2.3 Lucht

Afdeling 2.4 Bodem

Afdeling 2.5 Afvalbeheer

Afdeling 2.6 Energiebesparing

Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer

Afdeling 2.8 Geluidhinder

Afdeling 2.9 Trillinghinder

Afdeling 2.10 Financiële zekerheid

Afdeling 2.11 Oplosmiddelen

Deze afdeling is nieuw in het Activiteitenbesluit opgenomen met het wijzigingsbesluit RIE. Kijk voor info op de speciale site van InfoMil hierover. Gebruik het pijltje om direct naar die site te gaan.

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B

Nieuw Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Vervalt: Afdeling 4.2

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout of kurk

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof

Afdeling 4.5. Activiteiten met betrekking tot metaal

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.5a. Activiteiten met betrekking tot steen

Afdeling 4.6. Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten

Gewijzigd opschrift Afdeling 4.7. Activiteiten met betrekking tot grafische processen

Nieuw Afdeling 4.7a. Activiteiten met betrekking tot papier, karton of textiel.

Afdeling 4.8. Overige activiteiten

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten in inrichtingen, tevens geldend voor inrichtingen type c

Nieuwe Afdeling 3.0: Reikwijdte hoofdstuk 3.0

Afdeling 3.1 Afwaterbeheer

Afdeling 3.2 Installaties

Wijziging opschrift Afdeling 3.3. Activiteiten met voer- of vaartuigen

Wijziging opschrift Afdeling 3.4. Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen

Nieuw Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen

Nieuw Afdeling 3.7. Sport en recreatie

Nieuw Afdeling 3.8. Overige activiteiten

Hoofdstuk 5. Industriële emissies

Hoofdstuk 5 is gewijzigd bij het wijzigingsbesluit RIE (stb 2012 552; zie de ID kaart van Lex)

Nieuw § 5.0. Reikwijdte hoofdstuk 5

Wijzigingen in andere besluiten

Wijzigingen in Bor

Wijzigingen in Bees A

Wijziging Besluit milieueffectrapportage

Intrekken Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer

Transponeringstabel paragrafen en artikelen