Rasmussen: Orden og kaos Korleis ser vi, tolkar vi og tolererer den voldsomme leiken?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rasmussen: Orden og kaos Korleis ser vi, tolkar vi og tolererer den voldsomme leiken? by Mind Map: Rasmussen:  Orden og kaos Korleis ser vi, tolkar vi og tolererer den voldsomme leiken?

1. Grunnleggjande typer av leik

1.1. Organiserte leikar

1.2. Kaosleikar - viktig fordi barn erfarer og vert stimulerte gjennom kroppslege erfaringar (ifølgje Merleau-Ponty)

1.2.1. Vestibulærleik

1.2.1.1. Balansering, klatring, utforsking

1.2.2. Bråkeleik

1.2.2.1. Prega av to element - kamp og jakt!

1.2.2.2. Mange tilnamn: herjeleik, slåsteleik, brytjeleik

1.2.2.3. Startar ofte ved 2-årsalderen.

1.2.2.4. Vert ofte initierte av menn (kasting på barn, hive dei oppi lufta etc)

1.2.2.4.1. Meir fokus på rolleleiken i barnehagen (feminint perspektiv?)?

1.2.2.5. 7 rørslemønster

1.2.2.5.1. Springe

1.2.2.5.2. Jage

1.2.2.5.3. Flykte

1.2.2.5.4. Bryte

1.2.2.5.5. Hoppe opp og ned med samla bein

1.2.2.5.6. Slå med opa hand

1.2.2.5.7. Slå med gjenstand

1.2.2.5.8. Le

1.2.2.5.9. Falle

1.2.3. Deep play

1.2.3.1. Farefulle leikar som innber ein risiko

2. Leikehistorie

2.1. Leik som studeobjekt

2.1.1. Få studiar på leik - eit nytt forskingsfelt

2.1.2. Leik er ofte gjenstand for ulike moralske verdidommar

2.2. Kulturhistorie

2.2.1. Hellas - leiken har ingen nytteverdi

2.2.2. Middelalderen - leiken hadde nytteverdi som trening og stressventil - men bøndene sine støyande leikar vart sett ned på

2.2.3. Moderne tid/industri- leiken vart sett på som mindre verdifull - gir ikkje høgare produksjon

2.2.4. Protestantismen - leik=vekkasta tid. Motsetnad mellom arbeid vs. tid

2.3. Kvifor vert det studert meir på leik no?

2.3.1. Mindre protestantisk etikk - meir fritid

2.3.2. Fritidsideologien

3. Umiddelberre trekk ved leik

4. Metakommunikasjon

5. Orden

6. Leik og kropp

7. Kaos