Interactive E-Book

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Interactive E-Book by Mind Map: Interactive E-Book

1. หลักการที่ใช้

1.1. ใช้โปรกรมสร้างสื่อมัลติมีเดียมาผสมผสานลงใน E-book ที่เป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ เช่น PDF

1.2. E-book เป็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล ที่ผู้ใช้สามารถอ่านด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องอ่าน e-book แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์

1.3. โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสแกนหนังสือจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มภาพตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนำแฟ้มภาพตัวหนังสือมาผ่าน กระบวนการแปลงภาพเป็นข้อความด้วยการทำ OCR (Optical Character Recognition)

1.4. หลักการสร้าง Interactive E-book โดยทั่วไปจะมี 2 หลักการ

1.5. 1. สร้างเอกสาร E-book ด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้(โดยไฟล์ที่สร้างนั้นอาจจะเป็นไฟล์ PDF หรือ word หรือ txt) แล้วนำมาใส่ภาพ, เสียง, ลิงค์ หรือวีดีโอในโปรแกรมที่ช่วยแก้ไข E-book ให้มี Interactive(เช่น ใช้โปรแกรม Foxit Reader ในการใส่ภาพ, เสียง หรือวีดีโอ ลงใน E-book แบบ PDF ไฟล์)

1.6. 2. สร้างเอกสาร E-book พร้อมกับแทรกภาพ, เสียง หรือวีดีโอ ลงไปในเอกสาร แล้วจึงทำการ Export ไฟล์เป็น Interactive E-book เลยทีเดียว(เช่น ใช้โปรแกรม Adebe Indesign สร้างเอกสารแบบ PDF พร้อมทั้งแทรกภาพ, เสียง และวีดีโอเข้าไปในตัว)

2. ความหมาย

2.1. Interactive E-Book สามารถสร้าง link ไปหา website หรือสินค้าที่ต้องการได้บนตัว e-book

2.2. e-book คือ หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

2.3. Interactive E-book สามารถใส่ Multimedia เพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ ได้แก่ Video / เสียง / Animation / ภาพแทรก / อัลบั้มรูป / ดึง file อื่น / เพลงประกอบ

2.4. E-book เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) ได้

2.5. Interactive E-book คือ รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ต้อบกับผู้ใช้

2.6. e-book เป็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องอ่าน e-book, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์หรือมาร์ทโฟน

3. ความแตกต่างระหว่าง Traditional E-book(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบทั่วๆไป) กับ Interactive E-book

3.1. Traditional E-book จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เป็นการเปิดอ่านเอกสารธรรมดา แต่ Interactive E-book จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เช่น การกรอกข้อมูลลงใน E-book, สามารถกดที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย หรือสามารถกดที่วีดีโอ เพื่อเข้าไปดูวีดีโอ เป็นต้น

3.2. หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

3.3. Interactive E-book

3.3.1. มี Animation

3.3.2. Sound

3.3.3. Video

3.3.4. มีภาพที่่ย่อขยายได้

3.3.5. มี Link ไปยังจุดต่างๆ หรือหน้าต่างๆ หรือไปยังหน้าเว็บไซต์ภายนอก

3.3.6. มีแบบทดสอบที่สามารถทำหรือตอบลงไปในนั้นได้

3.3.7. มีการเขียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด

3.3.8. มีคำถามกระตุ้นผู้เรียนให้ตอบ

3.4. Traditional E-book(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไป)

3.4.1. มี Text ธรรมดา

3.4.2. มีภาพให้ดู แต่ไม่สามารถกดหรือขยายได้

3.5. Interective E-book มีรูปแบบเนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการอัพเดทข้อมูลและสามารถใช้รูปแบบของ Web เข้ามาเชื่อมต่อ มี Interactivity ที่สามารถตอบสนองกับผู้ใช้งานได้อย่างดี การเชื่อมโยงเนื้อหาใช้ Hyperlink สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและฉับไว

3.6. both types of books have many advantages; the decision is ultimately up to you. Some people find technology more convenient, while others find the weight and smell of books to be comforting.

4. โปรแกรมที่ใช้

4.1. Desktop Author (Phummiphat)

4.2. FlipAlbum

4.3. Desktop Author

4.4. Flip Album

4.5. iBooks Author

4.6. Microsoft PowerPoint

4.7. I Love Library

4.8. Adobe acrobat Pro

4.9. Sigil

4.10. Foxit Reader

4.11. Megazine3

4.12. Adobe InDesign

4.13. Calibre

4.14. eBook Builder

4.15. Studio authoring tool

4.16. The Palm Ebook

4.17. Adobe Acrobat Capture

4.18. Adobe Content Server 3

4.19. Flash Album Deluxe จะต้องติดตั้งโปรแกรม Flash Player สำหรับอ่าน

5. ส่วนประกอบสำคัญของ e-books

5.1. ฮาร์ดแวร์สำหรับ e-book เป็น อุปกรณ์สำหรับการอ่าน สิ่งพิมพ์

5.2. ซอฟแวร์สำหรับ e-book เป็นสื่อกลางที่ใช้สร้าง e-book และเป็นตัวที่จะทำให้เห็นเนื้อหาบนหน้าจอ

5.3. ภาพนิ่ง (Still Image)

5.4. อักขระ (Text) หรือข้อความ

5.5. ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

5.6. เสียง (Sound)

5.7. ภาพวีดิทัศน์ (Video)

5.8. การจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย

5.9. ภาพสามมิติ (3D)