Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

4. izglītība by Mind Map: 4. izglītība
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

4. izglītība

zinātne

4.17. valsts atbalsta starptautisku zinātnieku iesaisti

mērķis - izcilība

4.3. pētījumi ar starptautisku partneru piesaisti

bilaterāla grāda iegūšana

4.18. personāla kontroles kritēriji

izcilība pētniecībā, publikāciju (t.sk. starptautisko) skaits, dalība konferencēs, publicēto tēžu skaits, citējamība

izcilība akadēmiskajā darbā

izcilība projektu realizēšanā un finansējuma piesaistē

personāla atlases kritēriji, visiem ir vismaz viens no minētajiem punktiem, vadošās pozīcijas var ieņemt tikai, ja ir visi 3 punkti

augstākā izglītība

4.4. izglītība ir eksporta prece

4.12. augstskolu stipendijas

ir fonds

stipendijas motivē mācīties

ja studēts par budžeta naudu, students vismaz 3 gadus strādā Latvijā.

4.13. studentu ģimenēm īpašas stipendijas

4.14. pārkvalificēšanās stipendijas

ja absolvents nevar atrast darbu

4.16. starptautiski konkursi uz akadēmiskā personāla štata vietām

atlasi nodrošina kontroles komisija

4.19. daļa no aizsardzības budžeta tiek novirzīta AI un zinātnei

drošību dod intelektuālais pārākums

militāro katedru ieviešana universitātēs, studenti, kas to apmeklē, tiek atbrīvoti no mācību maksas un saņem stipendiju

4.20. Universitāšu materiāli ir pieejami internetā

skolas

4.5. skolas pašas izvēlas mācību metodes

4.11. adekvāta skolēnu slodze

4.7. no 1. klases māca krievu un angļu valodu

4.8. vidējai izglītībai reāli ir bezmaksas

4.8.1. mācību līdzekļi ir pieejami internetā, jāvienojas par standarta formātu

4.8.3. iepirkumi ir centralizēti, tas atslogos arī pašvaldību budžetus

4.8.4. e-izglītības platforma

4.9. ir interešu izglītība

4.6. Sākumskolā un pamatskolā māca metodes, nevis faktus

4.6.1. atsakāmies no dārgajām darba burtnīcām

4.6.2. mācību grāmatas vajadzīgajā daudzumā ir skolas bibliotekā

vispārīgi

4.2. izglītības budžets ir palielināts

4.2.1. starptautiski konkurētspējīgi projekti

4.2.2. starptautiska AI kvalitātes kontroles komisija, īsteno budžeta sadalījumu AI un zinātnē, Latvijas pārstāvniecība nedrīkst būt lielāka par 1/3

4.2.3. ir pārtraukti apšaubāmie pētnieciskie projekti, budžets tiek samazināts tām nozarēm, kas nesniedz atdevi lietišķajā vai fundamentālajā pētniecībā

4.10. tiek izdalīts valsts finansējums

mūzikas un mākslas vidusskolām

Mūzikas un Mākslas akadēmijai

4.15. valsts finansē tālākmācību

4.1 mērķis - izglītoti un prasmīgi iedzīvotāji

Ierosinājumi

KO & AP 16.08.2010 saruna