4. izglītība

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
4. izglītība by Mind Map: 4. izglītība

1. zinātne

1.1. 4.17. valsts atbalsta starptautisku zinātnieku iesaisti

1.1.1. mērķis - izcilība

1.2. 4.3. pētījumi ar starptautisku partneru piesaisti

1.2.1. bilaterāla grāda iegūšana

1.3. 4.18. personāla kontroles kritēriji

1.3.1. izcilība pētniecībā

1.3.1.1. publikāciju (t.sk. starptautisko) skaits

1.3.1.2. dalība konferencēs

1.3.1.3. publicēto tēžu skaits, citējamība

1.3.2. izcilība akadēmiskajā darbā

1.3.3. izcilība projektu realizēšanā un finansējuma piesaistē

1.3.4. personāla atlases kritēriji

1.3.4.1. visiem ir vismaz viens no minētajiem punktiem

1.3.4.2. vadošās pozīcijas var ieņemt tikai, ja ir visi 3 punkti

2. augstākā izglītība

2.1. 4.4. izglītība ir eksporta prece

2.2. 4.12. augstskolu stipendijas

2.2.1. ir fonds

2.2.2. stipendijas motivē mācīties

2.2.3. ja studēts par budžeta naudu, students vismaz 3 gadus strādā Latvijā.

2.3. 4.13. studentu ģimenēm īpašas stipendijas

2.4. 4.14. pārkvalificēšanās stipendijas

2.4.1. ja absolvents nevar atrast darbu

2.5. 4.16. starptautiski konkursi uz akadēmiskā personāla štata vietām

2.5.1. atlasi nodrošina kontroles komisija

2.6. 4.19. daļa no aizsardzības budžeta tiek novirzīta AI un zinātnei

2.6.1. drošību dod intelektuālais pārākums

2.6.2. militāro katedru ieviešana universitātēs

2.6.2.1. studenti, kas to apmeklē, tiek atbrīvoti no mācību maksas un saņem stipendiju

2.7. 4.20. Universitāšu materiāli ir pieejami internetā

3. skolas

3.1. 4.5. skolas pašas izvēlas mācību metodes

3.2. 4.11. adekvāta skolēnu slodze

3.3. 4.7. no 1. klases māca krievu un angļu valodu

3.4. 4.8. vidējai izglītībai reāli ir bezmaksas

3.4.1. 4.8.1. mācību līdzekļi ir pieejami internetā

3.4.1.1. jāvienojas par standarta formātu

3.4.2. 4.8.3. iepirkumi ir centralizēti

3.4.2.1. tas atslogos arī pašvaldību budžetus

3.4.3. 4.8.4. e-izglītības platforma

3.5. 4.9. ir interešu izglītība

3.6. 4.6. Sākumskolā un pamatskolā māca metodes, nevis faktus

3.6.1. 4.6.1. atsakāmies no dārgajām darba burtnīcām

3.6.2. 4.6.2. mācību grāmatas vajadzīgajā daudzumā ir skolas bibliotekā

4. vispārīgi

4.1. 4.2. izglītības budžets ir palielināts

4.1.1. 4.2.1. starptautiski konkurētspējīgi projekti

4.1.2. 4.2.2. starptautiska AI kvalitātes kontroles komisija

4.1.2.1. īsteno budžeta sadalījumu AI un zinātnē

4.1.2.2. Latvijas pārstāvniecība nedrīkst būt lielāka par 1/3

4.1.3. 4.2.3. ir pārtraukti apšaubāmie pētnieciskie projekti

4.1.3.1. budžets tiek samazināts tām nozarēm, kas nesniedz atdevi lietišķajā vai fundamentālajā pētniecībā

4.2. 4.10. tiek izdalīts valsts finansējums

4.2.1. mūzikas un mākslas vidusskolām

4.2.2. Mūzikas un Mākslas akadēmijai

4.3. 4.15. valsts finansē tālākmācību

4.4. 4.1 mērķis - izglītoti un prasmīgi iedzīvotāji

5. Ierosinājumi

5.1. KO & AP 16.08.2010 saruna