Feedback med mere elevansvar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Feedback med mere elevansvar by Mind Map: Feedback med mere elevansvar

1. I stedet for at læreren laver markeringer, noter og måske endda rettelser i teksten og derefter skriver en kommentar ......laver læreren kun noter eller markeringer der identificerer problemområder Eleven skriver sin egen kommentar og afleverer den til læreren - fx i kraft af at der arbejdes i et Google doc

2. I stedet for at læreren laver markeringer, noter og måske endda rettelser i teksten og derefter skriver en kommentar ..... ....skriver læreren en fokuserende kommentar Eleven laver selv noter i teksten for at demonstrere hvor lærerens kommentar er relevant.

3. I stedet for at læreren retter og kommentere efter aflevering, så retter og kommenterer eleverne, før der afleveres til læreren. ... som gennemlæser og noterer en karakter ...eleven gennemskriver efter peer-feedback

4. I stedet for at læreren laver markeringer, noter og rettelser i teksten og derefter skriver en kommentar som eleven muligvis læser ......udvælger læreren fem indsatsområder eller fokuspunkter som eleven orienteres om inden, og som derfor er fokus i feedbacken. Andre fejl og mangler kan noteres i en kommentar. Der er et klart fokus i korrekturlæsningen; fejlmængden reduceres, og skriftkyndigheden forbedres. Altså, ideelt set

5. I stedet for at læreren giver feedback .... ....giver eleverne hinanden peer-to-peer-feedback ud fra tydelige rammer (ark) som læreren har defineret Positiver: 1) Eleverne ser andre afleveringer 2) Bliver bevidste om hvad de bliver bedømt på 3) Får skoletid til at arbejde videre med en aflevering (i stedet for at lægge den i tasken og måske kun huske karakteren) 4) Det er måske nemmere at se gode/dårlige elementer i en aflevering som ikke er ens egen. Kan forhåbentlig overføres til egen aflevering Negativer: 1) Mindre kontrol/styring fra læreren 2) Elever måske utilfredse med at læreren ikke giver karakterer / ser dem.

6. I stedet for at læreren markerer fejl, kommenterer på dem og skriver samlet vurdering mm 1) Læreren opretter skema med felter til selv-evaluering baseret på opgavens fokuspunkter. Dette kan evt differentieres. 2) Efter at have skrevet opgaven skriver eleven selv-evaluering i lærerens skema 3) Læreren kommenterer kort videre på elevens selvevaluering 4) baseret på lærerens kommentar laver eleven gen-aflevering.

7. I stedet for at læreren går på rov efter alt i opgaven ...følger læreren kun op på 3-4 områder, som alle blev omtalt sidst eleven fik feedback. Som omtalt nedenfor, har eleven lavet selv-evaluering på de samme områder. Eleven laver selvevaluering på de 3-4 områder inden aflevering - og laver genaflevering efter at have modtaget feedback