แผนการสอนในคลินิก: การวัดอุณหภูมิ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แผนการสอนในคลินิก: การวัดอุณหภูมิ by Mind Map: แผนการสอนในคลินิก: การวัดอุณหภูมิ

1. ขั้นนำ

1.1. กล่าวทักทาย+แนะนำตัว

1.2. เกริ่นความสำคัญของการวัด v/s+ เปิดวิดีประกอบ

2. ขั้นสอน

2.1. มอบหมายน.ศ.ที่ต้องดูแล Pt. ที่ต้องวัดอุณหภูมิ นำเสนอข้อมูลความรู้การวัดอุณหภูมิที่ตนมีอยู่ให้เพื่อนฟังโดยสังเขป

2.2. ให้น.ศ.ในกลุ่มซักถามเพิ่มเติม

2.3. ผู้สอนเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุม

2.4. ทำการสาธิตการวัดอุณหภูมิให้น.ศ.ดู

2.5. น.ศ.สาธิตย้อนกลับ

2.6. ผู้สอนเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุม

3. ขั้นสรุป

3.1. ให้น.ศ.ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ