Topik 2: Pangkalan Data

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Topik 2: Pangkalan Data by Mind Map: Topik 2: Pangkalan Data

1. 2.3.2 - Mencipta borang yang berkaitan dengan kandungan jadual

2. 2.1 - Pangkalan Data Hubungan

3. 2.2 - Reka Bentuk Pangkalan Data Hubungan

4. 2.3 - Pembangunan Pangkalan Data Hubungan

5. 2.4 - Pembangunan Sistem Pangkalan data (Projek)

6. 2.1.1 - Menjelaskan kepentingan integriti data, ketekalan data, dan kelewahan

7. 2.1.2 - Membezakan model-model pangkalan data

8. 2.1.3 - Mengenalpasti entity, atribut, set hubungan dan kekardinalan berdasarkan keperluan pengguna

9. 2.2.1 - Mengenalpasti medan (field), rekod jadual  (table), dan kekunci bagi pangkalan data yang akan dibangunkan

10. 2.2.2 - Menentukan kunci prmer dan/atau kunci asing yang sesuai bagi setiap entiti

11. 2.2.3 - Menghasilkan gambar rajah perhubungan entity (ERD) untuk memodelkan data hubungan

12. 2.2.4 - Mereka bentuk pangkalan data hubungan dengan menukar ERD ke skema hubungan

13. 2.2.5 - Menjelaskan konsep kebergantungan fungsi sepenuh, separa, dan transitif

14. 2.2.6 - Melaksanakan proses penormalan data sehingga 3NF terhadap skema hubungan

15. 2.3.1 - Membina jadual berpandukan skema hubungan menggunakan perisian pangkalan data hubungan

16. 2.3.3 - Memasukan data dalam jadual melalui borang

17. 2.3.4 - Menghasilkan query untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan

18. 2.3.5 - Menjana laporan berdasarkan hasil query

19. 2.3.6 - Menghasilkan satu system maklumat mudah melalui makro menggunakan menu (switchboard)

20. 2.3.7 - Mendokumentasikan hasil kerja

21. 2.4.1 - Menghasilkan sebuah pangkalan data yang ternormal

22. 2.4.2 - Membangunkan system pangkalan data dengan antara uka bergrafik menggunakan perisian pembangunan sistem pangkalan data mengikut SDLC untuk menyelesaikan masalah

23. Hiraki

24. Rangkaian

25. Hubungan (Relational)

26. Berorientasi objek (object-oriented)

27. satu jadual menggunakan lebih dari satu kriteria

28. dua jadual menggunakan satu kriteria

29. Borang

30. Laporan

31. Keluar dari sistem

32. Contoh

33. Contoh

34. Contoh

35. Contoh

36. Entity &  Atribut

37. contoh

38. contoh

39. contoh ERD

40. ERD kepada skema hubungan (Relation schema)

41. Contoh

42. contoh

43. SDLC