TEMELNJI POJMI PRAVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEMELNJI POJMI PRAVA by Mind Map: TEMELNJI POJMI PRAVA

1. PRAVO

1.1. ZASEBNO (civilno) in JAVNO PRAVO

1.1.1. razlikovanjenaosnovitega,alijepolegzasebnegaudeležentudijavni INTERES

1.2. KONTINENTALNO in PRECEDENČNO PRAVO

1.2.1. kontinentalno - recepcija starega Rimskega prava

1.2.2. Precedensi so sodbe najvišjih sodišč v anglo-ameriškemu pravu (common law)

1.3. MATERIALNO in FORMALNO

1.3.1. Materialno pravo določa vsebinske pravice, obveznosti in pravne koristi subjektov v pravu

1.3.2. Formalno pravo ureja organizacijo in postopke pri delovanju subjektov v pravu

1.4. POZITIVNO in NARAVNO PRAVO

1.4.1. naravno pravo: skupek temeljnih družbenih vrednot med katerimi je najpomembnejša vrednota pravičnost

1.4.2. pozitivno: trenutno veljavno pravo

1.5. ZUNANJE (mednarodno) in NOTRANJE (državno)

1.6. sistem pravil in načel, ki v mejah pravne pravilnosti urejajo življenjsko pomembno zunanje ravnanje in vedenje subjektov v državno organizirani družbi

1.7. SISTEMATIZACIJA PRAVA

1.7.1. Pravni red ali pravni sistem je celota hierarhično urejenih pravnih načel, pravil in splošnih pravnih aktov, ki veljajo v določeni državi, ki so javno objavljeni in ki veljajo vnaprej

1.8. PRAVNE PANOGE

1.8.1. Pravne panoge ali pravne discipline v sistemizaciji prava zajemajo tista pravna načela in pravila, ki na isti način posegajo na določeno področje družbenih razmerij

1.8.2. JAVNOPRAVNE (kogentno–iuscogens)

1.8.3. ZASEBNOPRAVNE (dispozitivno – ius dispositivum)

2. IGNORANTIA IURIS NOCET

2.1. "NEPOZNAVANJE PRAVA ŠKODUJE"

2.2. z izgovarjanjem na nepoznavanje pravnih načel, pravil in splošnih aktov ne moremo izogniti krivdi

2.3. tj. izgovor o PRAVNI ZMOTI ne učinkuje, zaradi zagotavljanja pravne varnosti

2.4. razen v primeru Kazenskega prava (redko)

3. PRAVNI VIRI

3.1. medsebojno povezane pravne prvine, potrebne za obstoj pravnega pojava

3.2. NEPOSREDNI

3.2.1. FORMALNI

3.2.1.1. PRAVNI PREDPISI: pravni akti, ki so formalni, splošni, abstraktni in javno objavljeni

3.2.1.1.1. .

3.2.2. NEFORMALNI

3.2.2.1. PRAVNI OBIČAJI

3.2.2.2. UZANCE

3.3. POSREDNI

3.3.1. SODNA PRAKSA

3.3.1.1. JURISPRUDENCA

3.3.1.2. USUS FORI

3.3.2. PRAVNA ZNANOST

3.3.2.1. PRAVNA DOKTRINA

4. PRAVICE

4.1. Zavarovano posamično in konkretno upravičenje subjektov v pravu

4.2. TEMELJNO UPRAVIČENJE

4.3. PRAVNI ZAHTEVEK

4.4. VRTSE PRAVIC

4.4.1. ABSOLUTNE - učinkujejo proti vsakomur

4.4.2. RELATIVNE - učinkujejo samo proti določenemu subjetku

4.4.3. glede na vrsto subjetkov

4.4.3.1. PREMOŽENJSKE

4.4.3.2. OSEBNE

4.4.3.3. UPRAVNE

5. OSEBE V PRAVU

5.1. FIZIČNE OSEBE

5.1.1. ljudje oz. posamezniki

5.2. PRAVNE OSEBE

5.2.1. umetno, s pravnimi akti, ustvarjeni pravni subjekti, ki so v pravnem redu kot premoženjska enota nosilec pravic in obveznosti

5.3. SPOSOBNOST OSEB V PRAVU

5.3.1. PRAVNA SPOSOBNOST

5.3.1.1. fizična oseba jo pridobi z rojstvom in izgubi s smrtjo; pravna pa s pravnomočnostjo sklepa o vpisu v sodni register

5.3.1.2. sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti

5.3.2. POSLOVNA SPOSOBNOST

5.3.2.1. sposobnost uveljavljanja pravic in obveznosti v pravnem prometu

5.3.2.2. pravna oseba jo pridobi skupaj s pravno sposobnostjo