Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACÓ by Mind Map: MIGRACÓ

1. Tipus de migracions

1.1. Segons la naturalesa

1.1.1. Forçodes

1.1.2. Voluntaries

1.2. Segons l'espai

1.2.1. Interiors

1.2.2. Internacionals

1.3. Segons la durada

1.3.1. Definitives

1.3.2. Temporals

2. Tipus de moviments migratoris

2.1. Emigració: entrar en un país que no és el teu

2.2. Immigració: sortir del propi pais a un altre

3. Causes

3.1. Econòmiques

3.1.1. Marxen per buscar una treball o millora de vida

3.2. Polítiques

3.2.1. Marxen per guerres o per perescucions

3.3. Acadèmiques

3.3.1. Marxen per si volen anar estudiar fora.

3.4. Causes naturals

3.4.1. Per terratrèmols, sequeres, erupcions volcàniques o riuades.

4. Dificultats en el tragecte

4.1. Exclusió

4.1.1. Es troben dificultats d'oportunitats respecte els altres grups.

4.2. Indusió

4.2.1. És un procés que segura que tots els integrants participin en diferents hambits

4.3. Intergació

4.3.1. És un procés en que les persones que formen la societat es divideixen en diferents grups socials.