03_operationalisering_probleemstelling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
03_operationalisering_probleemstelling by Mind Map: 03_operationalisering_probleemstelling

1. icons by icon8

2. Operationaliseren

2.1. concepten of abstracte begrippen meetbaar maken

2.2. Beschrijvend onderzoek

2.2.1. Stap 1: van onderzoeksvragen naar indicator(en)

2.2.1.1. meetbare deelaspecten van theoretisch begrip/concept

2.2.2. Stap 2: van indicator naar variabelen

2.2.2.1. concreet meetbare eenheden

2.3. Verklarend onderzoek

2.3.1. Van concepten/hypothesen naar variabelen

2.3.1.1. Afhankelijke variabelen

2.3.1.2. Verklarende variabelen

3. Beschrijvend onderzoek vb. 1: meten armoede

3.1. Concept

3.1.1. armoede

3.2. Operationalisering

3.2.1. Objectieve armoede

3.2.1.1. Indicator 1: armoederisico

3.2.1.1.1. inkomen lager dan 60% van het mediaan inkomen

3.2.1.2. Variabele survey

3.2.1.2.1. Hoeveel bedraagt uw jaarlijks beschikbaar inkomen

3.2.1.3. Indicator 2: inkomensongelijkheid

3.2.1.3.1. spanning tussen de hoogste en de laagste inkomens

3.2.1.4. Variabele op basis inkomensstatistieken

3.2.1.4.1. inkomenskwintielverhouding

3.2.2. Subjectieve armoede

3.2.2.1. Indicator

3.2.2.1.1. leven in een gezin dat moeilijk rondkomt met beschikbare inkomen

3.2.2.2. Variabele

3.2.2.2.1. welke omschrijving past het best bij het inkomen van uw huishouden?

4. Beschrijvend onderzoek: vb. 2: opvolgen doelstellingen

4.1. Doelstelling 2 Pact 2020

4.1.1. Vlaanderen is in 2020 een open en solidaire regio waarin het sociaal kapitaal minstens het niveau van de top 5 van de Europese landen haalt

4.1.2. hoe sociaal kapitaal meten?

4.2. Concept

4.2.1. sociaal kapitaal

4.3. Indicator 1

4.3.1. vrijwilligerswerk

4.3.2. Variabele

4.3.2.1. aandeel van de bevolking dat het voorbije jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan

4.4. Indicator 2

4.4.1. sociale contacten

4.4.2. Variabele

4.4.2.1. aandeel van de bevolking dat minstens wekelijks contact heeft met vrienden, familie en buren

4.5. Indicator 3

4.5.1. vertrouwen in de medemens

4.5.2. Variabele

4.5.2.1. gemiddelde score op een schaal van 0 (helemaal geen vertrouwen) tot 10 (zeer veel vertrouwen)

5. Beschrijvend onderzoek: vb. 3: opvolgen doelstellingen

5.1. Doelstelling 2 Pact 2020

5.1.1. Vlaanderen is in 2020 een open en solidaire regio waarin

5.1.1.1. Discriminatie is uitgebannen

5.1.1.2. de evenredige arbeidsparticipatie is verzekerd en

5.1.1.3. de proportionele deelname van alle kansengroepen aan de samenleving

5.2. Operationalisering evenredige arbeidsparticipatie op basis van registraties

5.2.1. Indicatoren

5.2.1.1. werkzaamheidskloven op basis van werkzaamheidsgraden

5.2.1.1.1. aandeel personen tussen 20-64 jaar die effectief aan het werk zijn

5.2.2. Variabelen

5.2.2.1. verschil in procentpunten tussen de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen

5.2.2.1.1. vrouwen/mannen

5.2.2.1.2. laaggeschoolden/midden-hoog

5.2.2.1.3. vreemdelingen BE-Niet-EU

5.2.2.1.4. ouderen 20-49/50-64

5.2.2.1.5. personen handicap/zonder

5.3. Operationalisering proportionele deelname aan domeinen van de maatschappij op basis van survey

5.3.1. Indicatoren

5.3.1.1. participatie cultuur

5.3.1.2. sport

5.3.1.3. lidmaatschap

5.3.1.4. internetgebruik

5.3.1.5. levenslang leren

5.3.1.6. politieke participatie

5.3.2. Variabelen

5.3.2.1. per indicator wordt het aandeel per kansengroep gedeeld door het aandeel van deze kansengroep in de totale bevolking

5.3.2.2. hoe dichter bij 1, hoe dichter bij doelstelling