Chương V:Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Chương V:Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM por Mind Map: Chương V:Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Quan điểm của HCM về ĐCSVN

1.1. Vai trò lãnh đạo của ĐCSVN

1.2. Quy trình ra đời của ĐCSVN

1.3. ĐCSVN là Đảng của giai cấp công nhân

1.4. Quan niệm của HCM về Đảng cầm quyền

1.4.1. đứng trước thử thách nặng nề với nhiệm vụ xây dựng xã hội mới làm cho nhân dân được ấm nó, học hành

1.4.2. được giao quyền nhưng không được xa rời nhân dân

1.4.3. dân là chủ, quyền hành đều từ nhân dân

2. Quan điểm của HCM về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

2.1. lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin kafm nền tảng tư tưởng

2.2. Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

2.2.1. tập trung dân chủ

2.2.2. tập thể lãnh đạo có nhân tố phụ trách

2.2.3. tự phê bình và phê bình

2.2.4. kỉ luật nghiêm minh tự giác

2.2.5. Đoàn kết thống nhất trong Đảng

2.3. Đảng là đầy tớ trung thành của dân cũng đồng thời là lãnh đạo

2.4. Tư các của Đảng viên cán bộ là dây chuyền của bộ máy

2.5. Thường xuyên chỉnh đốn đổi mới Đảng

3. Vận dụng vào hiện nay