Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Bon govern por Mind Map: Bon govern

1. Bon govern LLei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Titol V Bon Govern (art 54-65 LTAIPBCat)

1.1. ÀMBIT D'APLICACIÓ als càrrecs de les AAPP del territori de Catalunya a les quals afecta (art 54 en relació art 4.2 LTAIBGcat)

1.1.1. A la Generalitat de Catalunya

1.1.1.1. els que estableix la Llei reguladora del règim d'incomptabilitat dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (Llei 13/2005)

1.1.2. A l'Administració local

1.1.2.1. Els representants locals i els titulars dels òrgans superiors i directius, d'acord amb la normativa de règim local

1.1.3. A altres organismes Públics

1.1.3.1. Els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels esmentats organismes

1.1.4. La resta d'entitats

1.1.4.1. La normativa reguladora de l'organització administrativa ha de determinar amb claredat i precisió les autoritats i els òrgans responsables.

1.2. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ . Els ALTS CÀRRECS han d'actuar amb els principis ètics i regles de conducta següents (article 55 LTAIPBGcat)

1.2.1. El respecte a la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i el principi de legalitat.

1.2.2. El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris

1.2.3. La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès de Catalunya

1.2.4. La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos

1.2.5. La igualtat del tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions

1.2.6. L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.

1.2.7. El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen

1.2.8. L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats

1.2.9. L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics sense dur a terme cap activitat que pugi entrar-hi en conflicte

1.2.10. La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

1.2.11. El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris

1.2.12. La bona fe

1.2.13. L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execucio de llurs funcions.

1.2.14. El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits que estableix la Llei

1.2.15. Matenir la deguda reserva respecte de fet o informacions coneguts per raó de llur competències

1.3. CONTRACTISTES I PERSONES BENEFICIÀRIES

1.3.1. Les AAPP i la resta d'organismes compresos en l'ambit d'aplicació de la Llei han d'incloure en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de les convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitats els CONTRACTISTES I PERSONES BENEFICIÀRIES, i han de determinar els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

1.4. CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS (Art. 55.3 LTAIPBGcat)

1.4.1. Els principis s'han de concretar en codis de conducta que desenvolupi aquests principis, n'estableixi addicionals, si escau, i determini les conseqüències del seu incompliment (sens perjudici del règim sancionador establert)

1.4.2. Annex 3: Protocol d'actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Adminstració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic amb els grups d'interès

1.4.2.1. Es concreten les pautes d'actuació perquè les relacions entre els alts càrrecs i personal directiu amb els grups d'interès es desenvolupin sota els paràmetres d'homogeneïtat, seguretat jurídica, transparència i integritat .

1.4.2.2. El Departament de Justícia ha de garantir un accés ràpid i àgil, a les dades del Registre de grups d'interès

1.4.2.3. El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència mitjançant la Secretaria de Transparència i Govern Obert ha d'establir els mecanismes que permetin la PUBLICACIÓ DE L'AGENDA OFICIALl de les activitats dels alts càrrecs que tinguin relació amb els grups d'interès

1.4.2.4. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la col.laboració de a Direcció General de Dret i Entitas Jurídiques, ha de dur a terme un PROGRAMA DE FORMACIO per garantir l'adequada aplicació del protocol d'actuació per part dels empleats públics responsables de la gestió de l'agenda dels alts càrrecs i personal directiu.

1.4.2.5. DEURE DE CONEIXEMENT

1.4.2.5.1. Els alts càrrecs i personal directiu han de conèixer el marc regulador dels grups d'interès , en particular la definició legal, el codi de conducta comú, i la resta d'obligacions aplicables a aquests grups. Tanmateix han de procurar que aquest coneixement sigui compartit per les persones adscrites a les seves unitats i, en particular, els seus col·laboradors més propers i els empleats públics que puguin establir contactes amb els grups d'interès.

1.4.2.6. INSCRIPCIO REGISTRAL I LES RELACIONS AMB ELS GRUPS D'INTERÈS

1.4.2.6.1. Els alts càrrecs i personal directiu tenen el DEURE DE PROMOCIONAR I FACILITAR que les inscripcions en el Registre e facin efectives Abans de mantenir reunions o activitats conjuntes, els alts càrrecs i personal directiu han de comprovar que els grups d'interès es trobin inscrits en el Registre (es fa per mitjà telemàtic), si no ho estan, RECORDAR L'OBLIGACIÓ DE SOL.LICITAR LA INSCRIPCIÓ si es vol actuar com a grup d'interès (els alts càrrecs i personal directiu només poden mantenir contactes amb un grup d'interès quan estigui acreditada la seva inscripció o que ha formalitzat la sol·licitud d'inscripció). Excepcionalment, es pot mantenir contactes amb un grup d'interès que no hagi sol·licitat prèviament la seva inscripció en el Registre, si les persones que el representen formalitzen per escrit, mitjançant model normalitzat que se'ls facilitarà, el compromís de presentar la sol.licitud dins dels 10 dies següents al contacte mantingut. Aquest fet s'ha de comunicar a l'òrgan responsable del Registre amb la denominació del grup d'interès, la reunió o activitat realitzada i el compromís formalitzat. Passat aquest termini, els alts càrrecs i el personal directiu NO PODEN mantenir nous contactes amb el grup d'interès, si aquest no acredita la inscripció o la presentació de la sol.licitud d'inscripció al Registre

1.4.2.7. AGENDES OFICIALS

1.4.2.7.1. Els alts càrrecs i personal directiu han d'incorporar a les seves agendes oficials, els contactes que mantinguin amb els grups d'interès (audiències, reunions i actes) El registre ha de recollir: la denominació del grup d'interès, el seu número o identificador únic que tenen assignat i una referència succinta del contingut de la reunió o activitat. Els alts càrrecs i el personal directiu han de garantir la conservació dels documents que aportin els grups d'interès en relació amb la tramitació de projectes o avantprojectes normatius per tal de donar compliment a les obligacions de publicitat activa.

1.4.2.8. ELS DRETS DELS GRUPS D'INTERÈS

1.4.2.8.1. Els alts càrrecs i personal directiu HAN DE FACILITAR que els grups d'interès puguin exercir els drets derivats de la inscripció en el Registre, en particular, han de fer possible que puguin: o Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics. o Formar part de les llistes de distribució per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte activitats de l'Administració de la Generalitat (o seu sector públic) relatives a matèries d'interès del declarant. o Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d'interès.

1.4.2.9. ACTUACIONS DE CONTROL I COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

1.4.2.9.1. Els alts càrrecs i personal directiu han de vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès i del Codi de Conducta comí i han de POSAR EN CONEIXEMENT dels òrgans competents les irregularitats o infraccions de les que tinguin coneixement. Han de COMUNICAR AL REGISTRE qualsevol irregularitat que detectin instant-lo a fer les actuacions de verificació que corresponguin, o trameten les corresponents alertes o denúncies. S'han d'abstenir de mantenir contactes o interrompre'ls amb els grups d'interès que incorrin en una infracció manifesta de la normativa o del Codi de Conducta

1.4.2.10. El Protocol inclou 3 annexos on s'estableix

1.4.2.10.1. • Subjectes i activitats que s'han d'inscriure en el Registre de grups d'interès de Catalunya • El Codi de conducta comú dels grups d'interès • Model de formulari consistent en la "Declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre de grups d'interès de Catalunya".

1.5. Els alts càrrecs estan subjectes al RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS, I A LES OBLIGACIONS DE DECLARACIÓ D'ACTIVITATS, BÉNS PATRIMONIALS, I D'INTERESSOS que consta en el Registre de declaracions d'activitats que és Públic

1.5.1. Cal fer Pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs (sense dades de localització ni les necessàries per salvaguardar privacitat i seguretats dels titulars) Article 56 LTAIBGat

1.6. Donar a conèixer els CRITERIS DE DESIGNACIÓ DELS ALTS CÀRRECS.

1.6.1. S'ha de fer públic el CV amb els mèrits professionals i tècnics de al persona nomenada per ocupar un alt càrrec, s'ha de fer el nomenament amb criteris de competència professional entre persones amb qualificació i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada (art 57 LTAIPBGcat)

1.7. El dret a una BONA ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

1.7.1. Dret d'accés als serveis públics i a una bona administració (Art 30 dins dels drets de l'àmbit polític i de l'Administració): EAC

1.7.1.1. Totes les persones tenen dret a què els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que els afecten, d'una manera, IMPARCIAL I OBJECTIVA, i que l'actuació dels poders públics sigui PROPORCIONADA a les finalitats que la justifiquen

1.7.1.2. Les lleis han de regular les garanties dels drets (reconeguts en el punt anterior) i determinar els casos en què les AAPP de Catalunya i els serveis públics que en depenen, han d'adoptar una CARTA DE DRET DELS USUARIS I D'OBLIGACIONS DELS PRESTADORS

1.7.2. Dret a una bona administració (Art 22 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim juridic i de procediment de les AAPP de Catalunya, molt lligat al dret administratiu, on inclou:

1.7.2.1. El dret que l'actuació administrativa sigui proporiconal a la finalitat perseguida.

1.7.2.2. El dret a participar en la presa de decisions i, especialment, el dret d'audiència i el dret a presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment administratiu, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.

1.7.2.3. El dret que les decisions de les administracions públiques estiguin motivades, en els supòsits establerts legalment, amb una referència succinta als fets i als fonaments jurídics, amb la identificació de les normes aplicables i amb la indicació del règim de recursos que escaigui.

1.7.2.4. El dret a obtenir una resolució expressa i que se'ls notifiqui dins del termini legalment establert.

1.7.2.5. El dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administracions públiques o dels quals aquestes puguin disposar.

1.7.2.6. El dret a conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels procediments en què són persones interessades.

1.7.2.7. Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar la participació ciutadana en les actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir les propostes, els suggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un procés previ d'informació i debat.

1.7.3. Dret a uns serveis públics de qualitat, Article 23 de a Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les AAPP de Catalunya, on s'estableix que tots els ciutadans tenen dret a:

1.7.3.1. Accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat.

1.7.3.2. Plantejar els suggeriments i les queixes relatives al funcionament de l'activitat administrativa.

1.7.3.3. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, el Govern ha d'establir per decret el procediment específic per a l'atenció i la resposta als suggeriments, les reclamacions i les queixes amb relació a la prestació dels serveis públics de la seva titularitat.

1.7.3.4. Les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis a disposició dels ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per a la millora de la qualitat dels serveis, en els termes establerts per la normativa vigent.

1.7.3.5. Les unitats orgàniques de l’Administració de la Generalitat amb un rang mínim de direcció general han de disposar d’una carta de serveis per cadascun dels serveis finalistes que presten.

1.7.3.5.1. Les cartes poden ser indivdualtizades o agrupades

1.7.3.5.2. S'han d'avaluar cada 2 anys

1.7.3.5.3. S'han d'actualitzar cada 5 anys (com a mínim)

1.7.4. Dret a una bona administració i a l'accés i ús d'uns serveis públics de qualitat (art 58 del Titol V, Capitol II)

1.7.4.1. CARTES DE SERVEIS

1.7.4.1.1. Definició: Eina gestió de la QUALITAT que es concreta en uns documents d'utilitat pels usuaris/es i la ciutadania, sobre els serveis més importants que presta una determinada unitat, els COMPROMISOS que adquireix la unitat en la prestació d'aquests serveis, i la participació dels usuaris i la ciutadania en la millora de la prestació (mitjançant sugggeriments i queixes

1.7.4.1.2. NO son cartes de serveis:

1.7.4.1.3. L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es prestin en unes condicions mínimes i raonables de qualitat i ha d'incloure cartes de serveis en el marc regulador dels serveis públics bàsics, les qual han d'establir com a mínim (art 59 LTAIPBGcat):

1.7.4.2. AVALUACIÓ PERMANENT DELS SERVEIS PÚBLICS (art 60 LTAIPBGcat)

1.7.4.2.1. El dret dels usuaris a ser consultats periòdicament i de manera regular sobre el grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l'Administració pública.

1.7.4.2.2. L'Administració responsable del servei ha d'establir indicadors d'acord amb els quals s'han d'elaborar enquestes i la periodicitat de les consultes.

1.7.4.2.3. Les consultes s'han de fer preferentment als usuaris dels serveis, sens perjudici que puguin tenir abast general en el cas de serveis bàsics, garantint sempre l'anonimat dels participants.

1.7.4.2.4. L'instrument que s'ha d'utilitzar en caràcter general per fer l'enquesta és el Portal de la transparència, a tal efecte el Portal ha de contenir un espai específic i s'ha de fer publicitat en general i, específicament als centres i espais on es presta el servei. El Portal ha de publicar el resultat de les enquestes.

1.7.4.3. El dret de formular PROPOSTES I SUGGERIMENTS en relació al funcionament dels serveis públics

1.7.4.3.1. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.7.4.3.2. Qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans

1.7.4.3.3. L'Administració ha de donar a conèixer de manera ANONIMITZADA les protestes i suggeriments rebuts, ha de RECONÈIXER I FER PÚBLIQUES les iniciatives l'aplicadió de les quals comporti una millora substancial dels serveis públics

1.8. MILLORA DE LA QUALITAT NORMATIVA

1.8.1. Principis generals

1.8.1.1. Aplicables a Potestat reglamentària, les normes de rang de llei aprovades pel Govern i a l'elaboració dels projectes de llei

1.8.1.1.1. L'Administració ha d'exercir la iniciativa normativa de manera que el marc normativa resulti :

1.8.1.1.2. La iniciatvia només s'ha de promoure si hi ha una causa D'INTERÈS GENERAL que ho justifiqui

1.8.1.1.3. S'ha de donar PRIORITAT A LES MESURES MENYS RESTRICTIVES per als DRETS de les persones (abans que la normativa) sempre que permetin obtenir el mateix resultat per l'interès general

1.8.1.1.4. SIMPLICACIÓ I CONSOLIDACIÓ NORMATIVA

1.8.1.1.5. MILLORA DE LA REGULACIÓ

1.9. RÈGIM SANCIONADOR (Art 76 al 90 LTAIBGcat)

1.9.1. Infraccions

1.9.1.1. Molt greus

1.9.1.1.1. Prescriuen als 3 anys

1.9.1.2. Greus

1.9.1.2.1. Prescriuen als 2 anys

1.9.1.3. Lleus

1.9.1.3.1. Prescriuen a 1 any

1.9.2. Sancions

1.9.2.1. Molt greus

1.9.2.1.1. Prescriuen als 3 anys

1.9.2.2. Greus

1.9.2.2.1. Presciuen als 2 anys

1.9.2.3. Lleus

1.9.2.3.1. Presciruen a 1 any

2. Àmbit d'aplicació

2.1. Estat

2.1.1. Membres del Govern

2.1.2. Secretaris d'Estat

2.1.3. Resta d'alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat o de les entitats del sector públic estatal

2.2. Resta d'Administracions

2.2.1. Alts càrrecs o assimilats que segons la normativa autonòmica o local tinguin aquesta consideració (incloent els membres de les juntes de govern de les entitats locals)

3. Principis de bon govern

3.1. Principis d'actuació

3.2. Principis generals

4. Règim sancinonador (art 29 al 32 de LTAIPBG)

4.1. Infraccions

4.1.1. Molt greus

4.1.1.1. Termini de prescripció 5 anys

4.1.2. Greus

4.1.2.1. termini de prescripció 3 anys

4.1.3. Lleus

4.1.3.1. Termini de prescripció 1 any

4.2. Sancions

4.2.1. Molt greus

4.2.1.1. Termini de prescripció 5 anys

4.2.2. Greus

4.2.2.1. Termini de prescripció 3 anys

4.2.3. Lleus

4.2.3.1. Termini de prescripció 1 any

4.3. Òrgan competent per incoar i sancionar

4.3.1. Consell de Ministres a proposta del Ministre de Política Territorial i Funció Pública si él alt càrrec és

4.3.1.1. Membre de Govern

4.3.1.2. Secretari d'estat

4.3.2. Ministre de Política Territorial i Funció Pública

4.3.2.1. Alts càrrecs al servei de l'Administració General de l'Estat

4.4. Instrucció: Oficina de Conflictes d'Interessos

5. Llei estatal (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a a informació pública i bon govern).

6. ELS CÒDICS ÈTICS I DE CONDUCTA EN EL MARC D'UNA INFRAESTRUCTURA ÈTICA

6.1. INFRAESTRUCTURA ÈTICA (3 MECANISMES)

6.1.1. D'ORIENTACIÓ

6.1.1.1. COMPROMÍS POLÍTIC AUTÈNTIC

6.1.1.2. CODI ÈTIC O DE CONDUCTA

6.1.1.2.1. Les bases les trobem per a totes les AAPP al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el Tecxt refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

6.1.2. DE GESTIÓ

6.1.2.1. Aquests valors són introduïts en l’organització, creant un context favorable als mateixos mitjançant la participació d’entitats especialitzades en temes ètics o una política de recursos humans transparent i que els potenciï

6.1.3. DE CONTROL

6.1.3.1. FISCALITZACIÓ

6.1.3.1.1. Marc legal on es sancionin els possibles incompliments

6.1.3.2. TRANSPARÈNCIA I SUPERVISIÓ

6.1.3.2.1. Que el ciutadà tingui accés a aquesta informació podent controlar el compliment dels valors ètics

6.1.3.3. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

6.1.3.3.1. Només possible amb alt nivell de transparència

6.2. L'ORGANITZACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (OCDE) va definir infraestructura ètica al voltant de 8 elements bàsics:

6.2.1. Falta (no ADAMS)

6.3. PRINCIPIS PER ELS EMPLEATS PÚBLICS (Reial Decret legislatiu 5/2015 del 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic capítol VI del Titol III (Art 52 al 54) (14 Principis)

6.3.1. Objectivitat

6.3.2. Integritat

6.3.3. Neutralitat

6.3.4. Responsabilitat

6.3.5. Imparcialitat

6.3.6. Confidencialitat

6.3.7. Dedicació al servei públic

6.3.8. Trasnparència

6.3.9. Exemplaritat

6.3.10. Austeritat

6.3.11. Accesibilitat

6.3.12. Eficàcia

6.3.13. Honradesa

6.3.14. Promoció de l'entorn cultural i medioambiental

6.3.15. Respecte a la igualtat entre homes i dones

6.4. Codi de conducta dels empleats públics

6.4.1. Principis ètics

6.4.1.1. Página 6 tema 1

6.4.2. Principis de conducta

6.4.2.1. Página 7 tema 1

6.5. CODI DE CONDUCTA DELS ALS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC

6.5.1. OBJECTIU: GARANTIR LA INTEGRITAT I L'ÈTICA PÚBLICA ESDEVENINT UNA EINA PER LLUITAR CONTRA LA CORRUPCIÓ

6.5.2. 24 PRINCIPIS ÈTICS O REGLES DE CONDUCTA

6.5.2.1. 2 BLOCS D'ACTUACIÓ

6.5.2.1.1. El comportament exemplar en benefici de l'interès públic

6.5.2.1.2. La màxima transparència i traçabilitat en la presa de decisions públiques

6.5.2.2. ARTICULATS EN 10 APARTATS

6.5.2.2.1. En relació amb l'exercici del càrrec al servei de la ciutadania

6.5.2.2.2. En relació amb la publicitat veraç de la informació rellevant relativa al càrrec

6.5.2.2.3. En relació amb l'ús eficaç, eficient i responsable dels recursos materials i de la informació obtinguda en l'excercici del càrrec

6.5.2.2.4. En relació al respecte als funcionaris públics i al personal al servei de l'Administració

6.5.2.2.5. En relació amb la col·laboració amb els mitjans de comunicació i al participació en el debat públic

6.5.2.2.6. En relació amb l'actuació no condicionada per intersesos privats i el conflicte d'interès

6.5.2.2.7. En relació amb la col.laboració amb el Parlament i altres institucions

6.5.2.2.8. En relació amb els grups d'interès i l'agenda oficial

6.5.2.2.9. En relació amb les bones pràctiques de contractaciós

6.5.2.2.10. En relació amb la gestió dels documents públics

6.5.3. ÉS UN ESTANDAR MÍNIM

6.5.3.1. Pot ser concretat i desenvolupat per codis específics o sectorials

6.5.4. MESURES COMPLEMENTÀRIES

6.5.4.1. COMITÉ ASSESSOR D'ÈTICA PÚBLICA (Mecanisme de control intern creat per acord de govern del 21 dejuny de 2016,

6.5.4.1.1. Integrat per:

6.5.4.1.2. Funcions:

6.5.5. RÈGIM SANCIONADOR

6.5.5.1. Per assegurar el compliments dels principis ètics i de les regles de conducta que és la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern