Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer por Mind Map: Agrarische activiteiten in Activiteitenbesluit en Regeling milieubeheer

1. Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

1.1. § 6.1. Algemeen overgangsrecht

1.1.1. Nieuw lid aan art 6.1 toegevoegd mbt maatwerkvoorschriften

1.1.2. Wijziging art 6.2 lid 3 en 4

1.1.3. Nieuw art 6.2a mbt lozen buiten inrichtingen tgv agrarische activiteiten

1.1.4. Nieuw art 6.5a: mbt aanvraag vergunning Waterwet

1.2. § 6.5. Overgangsrecht geluidhinder

1.2.1. Aanpassing art 6.12

1.2.2. Aanpassing art 6.13

1.3. § 6.6. Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders

1.3.1. Wijziging art 6.17 lid 1

1.4. Nieuwe paragraaf 6.11a: Overgangsrecht mbt uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen

1.4.1. Nieuw art 6.22c

1.5. § 6.13a. Overgangsrecht voor het opslaan en overslaan van goederen

1.5.1. Wijziging art 6.24a

1.6. Nieuwe paragraaf 6.13c Overgangsrecht mbt het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

1.6.1. Nieuw art 6.24c

1.7. Nieuwe paragraaf 6.13d Overgangsrecht mbt het opslaan van drijfmest

1.7.1. Nieuw art 6.24d

1.8. Nieuw: § 6.13e Overgangsrecht mbt telen of kweken van gewassen in een kas

1.8.1. Nieuwe artt 6.24e t/m 6.24n

1.9. Nieuw: § 6.13f Telen van gewassen in de open lucht

1.9.1. Nieuw art 6.24n

1.10. Nieuw: § 6.13g Overgangsrecht met betrekking tot de waterbehandeling voor agrarische activiteiten

1.10.1. Nieuw art 6.24o

1.11. Nieuw: § 6.13h Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van gewassen

1.11.1. Nieuw art 6.24p

1.12. Nieuw § 6.13i Overgangsrecht met betrekking tot composteren

1.12.1. Nieuw art 6.24q

1.13. Nieuw: § 6.13j Overgangsrecht met betrekking tot het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

1.13.1. Nieuwe artt 6.24r t/m 6.24v

1.14. § 6.23. Overgangsrecht mbt het afleveren van vloeibare brandstof ...

1.14.1. Wijziging 6.34c

1.15. § 6.29. Slotbepalingen

1.15.1. Wijziging art 6.43

1.15.2. Wijziging art 6.45: citeertitel aangepast

1.16. Bijlage

1.16.1. Bijlage 1 toegevoegd

1.17. AR Aanpassingen overgangsrecht

1.17.1. AR Nieuw art 6.5d: opslag van kuilvoer

1.17.2. AR Nieuw art 6.5e: situatie oprichting afgedekt mestbassin voor 1 juni 1987 (afwijking AR 3.67)

1.17.3. AR Nieuw art 6.5f: situatie oprichting mestbassin voor 1 juni 1987 en niet voorzien van afdekking (afwijking AR 3.67)

1.17.4. AR Nieuw art 6.5g: uitvoering bestaande mestbassins (afwijking AR 3.68)

1.17.5. AR Nieuw art 6.5h: keuring bestaande mestbassins zonder kwaliteitsverklaring (afwijking AR 3.69)

1.17.6. AR Nieuw art 6.5i: art 3.99 nvt op bestaande drukkamer en geen aaanpassing mogelijk is

1.17.7. AR Aanpassing art 6.10: nieuw l id dat saneringstermijn opslag brandstof in bovengrondse tanks verlengt tot 1 jan 2015

1.17.8. AR Aanpassing art 6.11: bovengrondse opslagtank voor vloeibare brandstoffen

1.17.9. AR Aanpassing art 6.16: citeertitel aangepast

2. Hoofdstuk 1. Algemeen

2.1. Aanpassing § 1.1.1. Begripsbepalingen

2.1.1. AR Aanpassing Afd 1.1. Begripsbepalingen : art 1.1

2.1.2. AR Aanpassing Afd 1.1. Begripsbepalingen : art 1.2

2.2. Wijziging artikel 1.2

2.3. Wijziging artikel 1.3a

2.4. Nieuw artikel 1.3b

2.5. Aanpassing artikel 1.4

2.6. Nieuwe artikelen 1.4a en 1.4b: toepassingsbereik agrarische activiteiten

2.7. Wijziging artikel 1.5

2.8. Aanpassing art 1.6: meer vrijstellingen lozingen

2.9. Aanpassing art 1.7 lid onderdeel c vervalt

2.10. Nieuw art 1.10a: meldingsplicht lozen agrarische activiteiten buiten inrichting

2.10.1. Aanpassing art 1.14

2.11. Aanpassing art 1.11: wetstechnisch plus mogelijkheid akoestisch onderzoek te eisen

2.12. Toevoegen van 3 artikelen in Afd 1.2 Melding: 1.18, 1.19 en 1.20

3. Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten

3.1. Aanpassing art 2.1. zorgplicht lozingen buiten inrichtingen

3.2. Aanpassing art 2.2. lozingen op of in bodem

3.3. Aanpassing art 2.3 emissiemetingen en normen

3.4. Aanpassing art 2.12: lozing op mestkelder mogelijk

3.5. Nieuw lid aan art 2.15 toegevoegd ivm emissieruimte glastuinbouw

3.6. Nieuw lid aan art 2.16 toegevoegd ivm uitzondering voor glastuinbouwbedrijf

3.7. Nieuwe leden aan 2.17 toegevoegd: geluidnormen agrarische activiteiten

3.7.1. Overgangsrecht 6.12

3.8. Aanpassing art 2.18 geluid: uitzonderingen nachtperiode en stomen grond bij derden

3.9. Nieuw lid art 2.20 maatwerk geluid

3.9.1. Overgangsrecht 6.13

3.10. Afdeling 2.4 Bodem/art 2.9

3.10.1. AR Nieuw lid 9 artikel 2.3: leden 1 t/m 8 nvt als art 3.65 lid 5 AR wordt toegepast

4. Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type c

4.1. Afdeling 3.1. Afvalwaterbeheer

4.1.1. Aanpassing art 3.2: toepassingsbereik par 3.3.1 lozen grondwater bij ontwatering

4.1.2. Aanpassing art 3.3 lozing hemelwater

4.2. Afdeling 3.3. Voorzieningen

4.2.1. § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer

4.2.1.1. Vervallen: art 3.17 lid 3

4.2.1.2. AR Aanpassing art 3.17

4.2.2. § 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen

4.2.2.1. Aanpassing art 3.23a: toepassingsbereik

4.2.2.1.1. Uitwendig wassen

4.2.2.1.2. Stallen

4.3. Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen

4.3.1. Vernummering § 3.3.4 tot en met 3.3.7

4.3.1.1. Aanpassingen in § 3.4.3 opslaan van goederen (nwe nummering)

4.3.1.1.1. Wijziging art 3.31 (§ 3.3.6 nwe nummering)

4.3.1.1.2. Wijziging art 3.40

4.3.1.1.3. AR Aanpassing art 3.39

4.3.1.1.4. AR Aanpassing van wetstechnische aard in art 3.43

4.3.1.1.5. AR Aanpassing ivm vernummering in art 3.44

4.3.1.2. AR Vernummering 3.3.3. t/m 3.3.6 in 3.4.1. t/m 3.4.4

4.3.2. Nieuw: § 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

4.3.2.1. Art 3.45: toepassingsbereik

4.3.2.2. Art 3.46: Afstandseisen opslag agrarische bedrijfsstoffen

4.3.2.2.1. Art 6.24c:overgangsrecht mbt minimale afstanden tot geurgevoelige objecten als bedoeld in art 3.46 lid 1

4.3.2.3. Art 3.47 lid 1: Verbod op lozen in vuilwaterriool

4.3.2.3.1. Art 3.47 lid 2: Grondslag maatwerkvoorschrift om eerste lid nvt te verklaren

4.3.2.4. Art 3.47 lid 3: Lozen op/in bodem brengen is onder voorwaarden toegestaan

4.3.2.5. Art 3.48: regeling stelt eisen tbv verwaarloosbaar bodemrisico en voorkomen verontreiniging oppervlakteater

4.3.2.5.1. AR art 3.65: eisen aan opslag

4.3.2.6. Art 3.49 : op onverhard oppervlak op min 5m oppervlaktewaterlichaam

4.3.3. Nieuw: § 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat

4.3.3.1. Art 3.50: toepassingsbereik

4.3.3.2. Art 3.51: afstandseisen

4.3.3.2.1. Art 3.50 lid 7: maatwerkvoorschrift om van lid 5 af te wijken

4.3.3.2.2. Art 6.24d: art 3.50 lid 1 t/m 3 onder voorwaarden nvt

4.3.3.3. Art 3.51 lid 10: maatwerkvoorschriften mbt geur

4.3.3.4. Art 3.52 onder a: grondslag voor regeling mbt emissies ammoniak

4.3.3.4.1. AR art 3.66 lid 1

4.3.3.5. Art 3.52 onder b: grondslag voor regeling mbt verwaarloosbaar bodemrisico

4.3.3.5.1. AR art 3.66 lid 2

4.3.4. Nieuw: § 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen

4.3.4.1. Art 3.53: toepassingsbereik

4.3.4.2. Art 3.54: grondslag voor regeling mbt geurhinder

4.3.4.2.1. AR art 3.71 lid 2: opslag in gesloten systeem

4.3.4.2.2. AR art 3.71 lid 3: grondslag voor maatwerkvoorschrift

4.4. Nieuw: Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten

4.4.1. § 3.5.1 Telen of kweken van gewassen in een kas

4.4.1.1. Art 3.55: toepassingsbereik

4.4.1.1.1. Assimilatiebelichting

4.4.1.1.2. Lozingen

4.4.1.1.3. Substraatteelt (in kas) art 3.65

4.4.1.1.4. Lozen grondgebonden teelt art 3.70

4.4.2. § 3.5.2 Telen en kweken van landbouwgewassen in een gebouw, anders dan in een kas

4.4.2.1. Art 3.75: toepassingsbereik

4.4.2.1.1. Art 3.76: bepalingen mbt lozen afvalwater bij de teelt van landbouwgewassen in schuren, gebouwen en schuurkassen

4.4.3. § 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht

4.4.3.1. Art 3.78 toepassingsbereik

4.4.3.1.1. Art 3.78: teeltvije zone

4.4.3.1.2. Art 3.84: gebruik van meststoffen bij teelt in open lucht

4.4.3.1.3. Art 3.86: lozen bij buitenteelt in potten en containers

4.4.4. § 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten

4.4.4.1. Art 3.89: toepassingsbereik

4.4.4.1.1. Art 3.90: eisen aan afvalwater van omgekeerde osmose of ionenwisselaars

4.4.4.1.2. Art 3.91: ontijzeren van grondwater

4.4.5. § 3.5.5 Aanmaken en transporteren via vaste leidingen en installaties van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

4.4.5.1. Art 3.92 toepassingsbereik

4.4.5.1.1. Art 3.93: vullen van spuitapparatuur

4.4.5.1.2. Art 3.94: aanmaken in een inrichting op een (vaste) locatie

4.4.5.1.3. Art 3.95: verbod om reinigingswater van apparatuur die bedoeld is voor het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen te lozen in het vuilwaterriool.

4.4.6. § 3.5.6 Het behandelen van gewassen

4.4.6.1. Art 3.96 toepassingsbereik

4.4.6.1.1. dompelbaden en douche-installaties

4.4.6.1.2. spoelen van fusten en verpakkingsmateriaal

4.4.6.1.3. spoelen van gewassen bij agrarische activiteiten

4.4.6.1.4. sorteren en transporteren van gewassen die niet uitsluitend of in hoofdzaak afkomstig zijn van activiteiten van derden

4.4.7. § 3.5.7 Composteren

4.4.7.1. Art 3.106 toepassingsbereik

4.4.7.1.1. Art 3.107: Regelmatig omzetten composteringshoop en max 50% hulpstoffen

4.4.7.1.2. Art 3.108: afstandseisen tot geurgevoelige objecten

4.4.7.1.3. Art 3.109: composteren moet tbv verwaarloosbaar bodemrisico voldoen aan regeling

4.4.7.1.4. Art 3.110: min. 5m afstand tot insteek oppervlaktewaterlichaam

4.4.8. § 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

4.4.8.1. Art 3.111: toepassingsbereik

4.4.8.1.1. Houden van landbouwhuisdieren

4.4.8.1.2. Voorkoming of beperking geurhinder

4.4.8.1.3. Realiseren verwaarloosbaar bodemrisico

4.4.8.1.4. Voorkomen emissies naar de lucht/algemeen

4.4.8.1.5. Reinigen en ontsmetten dierenverblijven

4.4.8.1.6. Bereiden van brijvoer

4.4.8.1.7. Wassen en spoelen bij melkwinning

5. Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten; niet geldend voor inrichtingen type c met uitzondering van de in artikel 1.4, derde lid, onderdeel b tot en met e genoemde activiteiten

5.1. Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

5.1.1. § 4.1.1. Opslaan van gevaarlijke stoffen ...

5.1.1.1. Wijziging art 4.1

5.1.1.2. AR Aanpassing art 4.1: expliciet gemaakt dat het om vaste kunstmeststoffen gaat

5.1.1.3. AR Aanpassing art 4.2: gewasbeschermingsmiddelen en biociden ipv bestrijdingsmiddelen

5.1.1.4. AR Aanpassing art 4.10 lid 5: verduidelijking

5.1.1.5. AR Nieuw art 4.10b: opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakkingen ihkv agrarische activiteiten

5.1.2. § 4.1.7. Opslaan van vaste kunstmeststoffen

5.1.2.1. Wijziging art 4.17

5.1.3. AR § 4.1.3.1 Opslaan vloeibare brandstof ea

5.1.3.1. AR Nieuw lid 6 in art 4.13: uitzondering

5.1.3.2. AR Aanpassing art 4.18: vulpunt kan ook buiten de lekbak zijn gesitueerd

5.1.3.3. AR Nieuw art 4.19a en 4.19b: opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in tanks ihkv agrarische activiteiten

5.2. Afdeling 4.3. Activiteiten met betrekking tot hout en kurk

5.2.1. Nieuw lid 4 Art 4.21: voor lid 1 en 2 geldt voor mechanische bewerkingen van hout of kurk een ondergrens van 3 m3 per jaar

5.3. Afdeling 4.4. Activiteiten met betrekking tot kunststof

5.3.1. Nieuw lid 4 Art 4.27: voor lid 1 en 2 geldt voor mechanische bewerkingen van kunststof of kunststofproducten een ondergrens van 3 m3 per jaar

5.4. Afdeling 4.5 Activiteiten mbt metaal

5.4.1. Aanpassing art 4.52: aanpassing verwijzing ivm nieuwe opzet van par 3.3.2

5.5. Afdeling 4.8. Overige activiteiten

5.5.1. § 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen

5.5.1.1. Art 4.103g: toepassingsbereik

5.5.1.1.1. Art 4.103h: tbv realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldoen aan eisen regeling

5.5.1.1.2. Art 4.104: bepalingen mbt afvalwater

5.5.1.1.3. Art 4.104a:onverpakt vlees

5.5.1.1.4. Art 4.104b: transportmiddelen dieren

5.5.1.1.5. Art 4.104c: werktuigen waarin gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast

5.5.1.1.6. Art 4.104d: veegwagens en vuilniswagens

5.5.1.2. AR Aanpassing opschrift § 4.8.1. Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen

5.5.1.3. AR Nieuw art 4.104i en 4.104j: inwendig reinigen van bv spuitapparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen voor agrarische activiteiten zijn toegepast

6. Aanpassingen in andere besluiten

6.1. Aanpassingen in Bor (Artikel II)

6.1.1. Aanpassing art 2.2a

6.1.2. Wijziging art 2.4

6.1.3. Wijziging art 5.13b

6.1.4. Wijziging art 6.19

6.1.5. Aanpassing Bijlage 1

6.2. Aanpassing art 25 Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Artikel III)

6.3. Aanpassing artikel 1.2 Besluit lozen buiten inrichtingen (Artikel IV)

6.4. Toevoeging nieuw artikel 6.1c aan Waterbesluit (Artikel V)

6.5. Besluit milieueffectrapportage: aanpassen cat 14 van Onderdeel D, Bijlage (Artikel VI)

6.6. Vervangen van citeertitel in diverse besluiten (Artikel VII)

6.7. Vervangen <<Lozingenbesluit>> in div besluiten (Artikel VIII)

6.8. Aanpassen datum in vs 2.6.8 Bijlage Besluit landbouw (Artikel IX)

6.8.1. Treedt in werking met terugwerkende kracht t/m 1 juni 2011 (artikel XIII)

6.9. Overgangsrecht mbt verleende omgevingsvergunning (artikel X)

6.10. Artikel 196 van het Mijnbouwbesluit vervalt (Artikel XI)

6.11. Intrekken besluiten (Artikel XII)

6.12. Inwerkingtreding (Artikel XIII)

6.13. Aanpassingen in andere regelingen op grond van wijziging AR (Stcrt 2012 nr 21101)

6.13.1. Aanpassing Regeling bodemkwaliteit: keuren mestbassins

6.13.2. Aanpassing Regeling omgevingsrecht: aanwijzen categorieën OBM

6.13.3. Aanpassing Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

6.13.4. Aanpassing Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet

6.13.5. Aanpassing Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

6.13.6. Aanpassing Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer

6.13.7. Aanpassing Regeling geluid milieubeheer

6.13.8. Aanpassing Regeling lozen buiten inrichtingen

6.13.9. Regelingen die worden ingetrokken